Politika ochrany osobních údajů a systému řízení bezpečnosti informací společnosti C.I.E.B. Kahovec, spol s. r. o.

Vedení společnosti C.I.E.B. Kahovec, spol. s r. o. (Dále jen „Společnost“), se sídlem Dělnická 53, Brandýs nad Orlicí 561 12, IČO 45788731, registrovaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17405, vyhlašuje následující Politiku ochrany a zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) v souladu se systémem řízení bezpečnosti informací a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1.     Jak a jaké získáváme údaje

Mezi údaje, které mohou být shromažďovány, zpracovávány a ukládány, patří:

I.  Údaje, které jste nám poskytli, abyste získali konkrétní službu, nebo jako součást obchodního vztahu (např. kontaktní informace, profesní údaje, finanční nebo technické informace, aj.),

II. Údaje o procházení (např. IP adresa, místo, země, čas navigace, čas přístupu, aj.) nebo údaje vyplývající z vaší interakce s našimi webovými stránkami,

III. Cookies

Obvykle nám tyto údaje poskytnete vy sami, ale v některých případech můžeme získat údaje o vás
od třetí strany nebo z veřejných záznamů. Údaje získané od těchto třetích stran chráníme v souladu
s postupy popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje se shromažďují pouze v nezbytném rozsahu.

Naše webové stránky můžete v podstatě používat bez odhalení své identity. Pokud nás nebudete sami přímo kontaktovat, my získáme pouze nepřímé údaje, kterými mohou být technická data o připojení, tj. např. vaše IP adresa, datum a čas otevření, data shromážděná v rámci sledování webových stránek apod.

2.     Jak zpracováváme údaje

Shromážděné údaje můžeme zpracovávat pro tyto účely:

I.   Splnění Vašich požadavků díky poskytování informací o našich produktech, službách, nabídkách a obchodní síti.

II.  Splnění Vašich požadavků o vytvoření, udržení a kontinuální zlepšování našeho vztahu s vámi.

III. Za podmínky udělení zvláštního souhlasu – zasílání obchodních sdělení a informačních bulletinů, jakož i inzerce našich produktů a služeb nebo provádění průzkumů trhu. Všechny tyto činnosti mohou být prováděny v tištěné podobě, automatizovanými nebo elektronickými prostředky, včetně pošty nebo e-mailu, telefonem (např. automatizovaným hovorem, SMS, MMS, faxem) a jakýmikoli jinými prostředky (např. webovými stránkami, mobilními aplikacemi – „marketing“, aj.).

IV. Za podmínky udělení zvláštního souhlasu i oznámení údajů našim dceřiným společnostem
a přidruženým společnostem, jakož i naší autorizované prodejní a distribuční síti. Tito partneři budou zpracovávat data za účelem zasílání obchodních sdělení, jakož i inzerce na své produkty a služby nebo provádění průzkumů trhu – „marketingová třetí strana“.

Údaje se shromažďují a zpracovávají na základě smlouvy a našeho výslovného a oprávněného zájmu pro zpracování podle bodů (i) and (ii), a s výhradou vašeho výslovného souhlasu pro účely marketingu podle bodů (iii), (iv). Nezapomeňte prosím, že pokud jste svůj souhlas poskytli, můžete jej kdykoli odvolat.

Údaje mohou být zpracovávány elektronicky, v rámci IT systémů a ručně v papírové podobě. Údaje budou zpracovávány a ukládány po celou dobu jejich životního cyklu tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a důvěrnost v souladu se zásadami korektnosti, zákonnosti a transparentnosti a v souladu s ustanoveními příslušných zákonů a předpisů.

3.     Uchování osobních údajů

Údaje uchováváme pouze v rozsahu zákonných ustanovení nebo vašeho souhlasu, s přihlédnutím
k případným právním a smluvním požadavkům.

Pokud již údaje nejsou nezbytné pro účely, pro něž jsou zpracovávány, údaje se vymažou nebo jsou uchovávány v podobě, která neumožňuje identifikaci subjektů údajů, za předpokladu, že zákon nevyžaduje nebo nedovoluje, abychom takovéto údaje uchovávali. Údaje můžeme ukládat delší dobu, pokud je to nezbytné pro ochranu našich zájmů v souvislosti s případnou odpovědností spojenou
s poskytováním služeb nebo výrobků nebo zpracováním údajů.

Údaje zpracovávané pro účely marketingu budou uchovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas,
a v každém případě v souladu s výše uvedenými zásadami a pokyny v této souvislosti poskytnutými příslušnými orgány na ochranu soukromí.

4.     Kdo má přístup k těmto údajům

4.1             Přístup

Přístup k námi uloženým osobním údajům je omezen na naše zaměstnance, kteří musí v rámci svých úkolů údaje zpracovávat. Pokud umožníme přístup k vašim údajům třetím osobám, získali jsme od vás svolení nebo pro to existuje zákonný důvod. Poskytovatelé služeb zpracovávají data výhradně
na základě našich pokynů a jsou povinni dodržovat platné zásady ochrany osobních údajů. Všichni smluvní zpracovatelé byli pečlivě vybráni a budou mít přístup pouze k údajům v rozsahu a v období potřebném pro poskytování služeb nebo v rozsahu, s jakým jste v rámci zpracování a používání dat souhlasili.

4.2             Předávání orgánům činným v trestním řízení

Ve výjimečných případech můžeme poskytovat osobní údaje orgánům činným v trestním řízení. K tomu dochází na základě odpovídajících zákonných závazků, např. trestního zákoníku, daňových zákonů, zákona o praní špinavých peněz nebo zákona o státní policii.


5.     Vaše práva

Můžete uplatňovat svá práva, jak stanoví příslušné zákony a předpisy, zejména:

·         Právo na přístup: Právo získat od nás jakožto zpracovatele údajů, potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a pokud ano, požadovat informaci o jaké osobní údaje se jedná, jejich zpracování a přístup.

·         Právo na opravu, omezení zpracování či výmaz: Právo na úpravu údajů, které můžete považovat za nepřesné a doplnění neúplných informací, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Právo na omezení zpracování, pokud je popřena přesnost a správnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit. Právo na výmaz, kdy vymažeme požadované údaje bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do jednoho měsíce od obdržení této žádosti. Upozorňujeme, že vaše právo na opravu, omezení zpracování či výmaz může být omezeno zákonnými lhůtami pro uchovávání.

·         Právo na přenositelnost údajů: Právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo předat dané údaje jinému správci údajů, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, zejména za těchto podmínek: zpracování vychází ze souhlasu nebo
ze smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně.

·         Právo podat stížnost: Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů je
v rozporu s evropským nařízením o ochraně osobních údajů nebo jinými vnitrostátními
a mezinárodními zákony na ochranu údajů, můžete podat stížnost u dozorčího orgánu, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů.

·         Právo na odvolání: Pokud naše zpracování údajů vychází výhradně z našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete proti tomuto zpracování podat námitku
v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR. V takovém případě přestaneme vaše údaje zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování nebude probíhat za účelem vynucení, výkonu nebo obhajoby právního nároku. Dále máte právo vznést námitky proti použití vašich údajů pro účely přímého marketingu s účinkem do budoucna podle čl. 21 odst. 2 GDPR. Pokud jste nám umožnili zpracovávat vaše osobní údaje souhlasem, máte právo na odvolání podle
čl. 7 odst. 3 GDPR s účinkem do budoucna.

·         Kontaktní údaje: Chcete-li uplatnit vaše práva, můžete nám zaslat neformální zprávu vaší žádosti na email cieb@cieb.cz, popř. ji poslat dopisem na adresu C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o., Dělnická 53, Brandýs nad Orlicí 561 12. Pokud nám pošlete žádost, je možné, že od vás budeme potřebovat další osobní informace, abychom mohli ověřit vaši totožnost a případně vás kontaktovat. Tyto informace společně s ostatními údaji, které již máme, budou pak zpracovány, abychom vyhověli vaší žádosti, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k tomu, abychom mohli vaši žádost vyhodnotit a vyřídit, a poté budou vaše údaje archivovány po přiměřenou dobu, která nám umožní prokázat, že vaše žádost byla vyřízena správně a včas.

6.     Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno v říjnu 2023. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně měnit nebo aktualizovat tak, aby odráželo měnící se právní požadavky nebo naše činnosti zpracování. Jakoukoli aktualizaci zveřejníme na těchto webových stránkách a aktualizace bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.