Vnitřní oznamovací systém

1) V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, společnost C.I.E.B. Kahovec, spol. s r. o., Pod hloubětínskou zastávkou 356/20, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17405, zavádí tento vnitřní oznamovací systém se způsoby a pravidly pro oznamování protiprávního jednání.

2) Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářskou soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

3) Společnost C.I.E.B. Kahovec, spol. s r. o., přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu, nebo osobami vykonávajícími pro ni odbornou praxi, případně se u ní ucházely o práci, nebo vykonávají jinou obdobnou činnost. V souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

5) Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

6) Způsoby podání oznámení a určení příslušných osob podle zákona o ochraně oznamovatelů:

  • e-mailem prostřednictvím kterékoliv z níže uvedených e-mailových adres 
  • poštou na adresu: „k rukám Hany Kvapilové – neotevírat“, Dělnická 53, 561 12 Brandýs nad Orlicí 
  • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s Hanou Kvapilovou  (hana.kvapilova@cvgrp.com, 607 038 036), nebo Vítězslavem Pražákem (vitezslav.prazak@cvgrp.com, 606 211 179).


Tyto uvedené příslušné osoby primárně přijímají a zkoumají důvodnost oznámení a následně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Více viz OS 03-03 Ochrana oznamovatelů.

7) Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

8) Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Ing. Vítězslav Pražák
jednatel společnosti